ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์โชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training ภายในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

k1123