ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ Web of Science Training

k113

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Web of Science Training วิทยากรโดย Dr.See Dui Seng (Solution Consultant, ASEAN, Clarivate Analytics) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ www.lib.ku.ac.th/wostraining2018 ภายในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561