ประกาศรับเช็ค ณ 4 เมษายน 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 10 – 17 เมษายน 2561 และ วันที่ 25 – 30 

เมษายน 2561

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
50929316 บจก. พีซีไอ (1992) IV610000564
50929317 บจก. พีพีเอ็น 51 IVC 1802014
50929318 ติวานนท์ยางยนต์ TIV-0000005901
50929319 บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 10/0468
50929320 บจก. ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง 2218
50929321 หจก. เอ็นเอสที SI1/6102131
50929322 บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) C180218000
50929323 บจก. ไฮคลาส  อินเตอร์กรุ๊ป IN6102-001
50929324 นายชยธร สิมะเสถียร
50929325 บจก. ริโก้ (ปท) 6161831
50929326 บจก. เจเอสพี คลีนนิ่ง IV61049
50929327 บจก. บี แคร์ เซอร์วิส 61077
50929328 บจก. ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส 4478
50929329 บจก. พี ซัน เพสท์ เซอร์วิส IS6102017
50929330 บจก. กรุ๊ป มาร์เกตติ้ง 6102366
50929331 บจก. โตโยต้าเมืองนนท์ REP18-0098
50929332 บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า IN 180210211
50929333 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 75/6797
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 76/6816
50929334 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50929335 บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์ การ์ด DN6102-0160
52501621 บจก. แอ็ดวานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 60991
50929336 บจก. เจริญทัศน์ คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา
50929337 หจก. พรี-วัน RT61-03-028
50929338 หจก. ธนะเพชร เอนจิเนียริ่ง 002/61
50929339 หจก. เก้าวารี 6102002
50929340 บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1800023656
บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1800018906
52501622 บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65001930
บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H71001632