ประกาศรับเช็ค ณ 9 มีนาคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 19 และ วันที่ 27 – 28 

มีนาคม 2561

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
50929245 บจก. บี แคร์ เซอร์วิส 61004
50929246 บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 10/0454
50929247 บจก. แอ็ดวานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 60990
50929248 บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 61/0074
50929249 บจก. ริโซ่ (ปท) 61011016
50929250 บจก. แอ็ท ออล อิน วัน A161008
50929251 โฮม อีเล็คทริค 31
50929252 หจก. เอ็นเอสที 6101110
50929253 บจก. ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป IN6101-001
50929254 บจก. เจเอสพี คลีนนิ่ง IV600926
50929256 บจก. พี ซี ไอ (1992) 610000285
50929257 บจก. ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง 2215
50929258 บจก. นิปปอนเคมีคอล IV61010906
50929259 บจก. เอเซีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง IV6100040
บจก. เอเซีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง IV6100042
50929261 บจก. เอ็น พี 1974 ครีเอชั่น 300118
50929262 บจก. กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง IV61020702
50929263 บจก. เอส แอนด์ ซี เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ 351
50929264 บจก. ริโก้ (ปท) 6110370
50929265 บจก. ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส 089/4447
50929266 บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) C180118000
50929267 บจก. พีพีเอ็น 51 IVC1801017
50929268 หจก. ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย IV61/0134
50929269 หจก. แอทซัคเซส IV61-002-002
50929270 บจก. พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ปท) Q610762
50929271 บจก. ดีไซน์ เวิร์ค 2011 61009
50929272 บจก. ฟาสเตอร์พีส วัน 61001
50929273 บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนเคชั่น IV0030803
บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนเคชั่น IV0030811
บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนเคชั่น IV0030920
50929274 บจก. สเปนโก 2565
50929275 บจก. ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ .05-297
50929276 หจก. ทาเล้นท์ ดีไซน์ 2018/0018
50929277 บจก. ชมฉวีวรรณ IN2018000022
50929278 บจก. บูม สเตชั่น T6102/132
50929279 บจก. บีโอดับเบิลยู INV2018020009
50929280 บจก. วอลโว่ กรุ๊ป (ปท)
50929281 บมจ. ทีโอที
บมจ. ทีโอที
บมจ. ทีโอที
บมจ. ทีโอที
50929282 บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN66101-039
บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN66101-040
50929283 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50929284 นายอุกฤษฎ์  วุฒิกรสัมมากิจ
นายอุกฤษฎ์  วุฒิกรสัมมากิจ
นายอุกฤษฎ์  วุฒิกรสัมมากิจ
50929285 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 69/6126
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 69/6122
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 69/6135
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 69/6136
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 69/6174
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 75/6798
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 76/6801
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 76/6807
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 75/6734
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 76/6808
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 76/6810
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6311
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 69/6176
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 72/6477
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6323
50929286 หจก. พรี-วัน RT-61-01-090
หจก. พรี-วัน RT-61-01-091
หจก. พรี-วัน RT-61-02-0001-1
50929287 พ.อ.อ.สนธยา  เฟื่องฟูลอย
พ.อ.อ.สนธยา  เฟื่องฟูลอย
พ.อ.อ.สนธยา  เฟื่องฟูลอย
พ.อ.อ.สนธยา  เฟื่องฟูลอย
50929288 นายสง่า  จงกลสิริกุลพร
นายสง่า  จงกลสิริกุลพร
50929289 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-02-3975
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-01-3931
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-10-3800
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-02-3977
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-01-3907
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-02-3940
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-02-3955
50929290 บจก. ดูโปร (ปท) 1801/010
บจก. ดูโปร (ปท) 1802/056
50929291 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0143
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0144
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0142
50929292 บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด DN6101-0085
บจก. รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด DN6101-0084
50929293 บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710071601
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710071602
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710071570
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710072722
50929294 บจก. สุธาสิน กรุ๊ป ค่าค้ำประกัน