ประกาศรับเช็ค ณ 7 มีนาคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 19 และ วันที่ 27 – 28 

มีนาคม 2561

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
50929234 บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า 180110061
50929236 บจก. พีซัน เพสท์ เซอร์วิส IS6101010
50929237 นายพนม  พึ่งพุ่ม
50929238 บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65002121
บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65001929
50929239 บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 180008127
50929240 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ DN6012-1006
50929241 บจก. บั๊ค บี กอน 008/2561
50929242 บจก. กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง 6101354