ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูล Knovel”

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูล Knovel”ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์บอกรับร่วมกับสำนักหอสมุด วิทยากรโดย
Mr. Lionel New  (Head of Solution Engagement, Resource Solution (Engineering) Elsevier) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นิสิต  นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  สามารถใช้ฐานข้อมูล Knovel  เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://goo.gl/uxmVUQ หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ กรุณาแจ้งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวละมัย  อินทวัตร  โทร. 1128 หรือ e-mail: lamai.i@ku.th