นิสิตทีม EVO ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคือ รุ่น รถฟอร์มูล่าไฟฟ้า ( Electrical Student Formula)

การแข่่งขัน TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula จัดโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

มีการแข่งขันขึ้น ใน วันที่ 19 -21 มค 2561 ที่ สนามแข่งขัน สนามปทุมธานี สปีดเวย์

รุ่นที่ทีม EVO เข้าร่วมการแข่งขันคือ รุ่น รถฟอร์มูล่าไฟฟ้า ( Electrical Student Formula) โดยมีผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน ให้ความสนใจและเป็นผู้สนับสนุน อาทิ เช่น บริษัทซูซูกิ

โดยทีม รถฟอร์มูล่าไฟฟ้า ของทีม EVO ได้ผ่านการตรวจสอบเป็นทีมแรกของไทย และ ทีม EVO ได้ตำแหน่งที่สองของประเทศไทย รวมทั้ง ยังได้รับสิทธิ สามารถ ใช้ ธงชาติไทย ติดที่เสื้อทีม เพื่อไปแข่งขันในระดับโลก ได้ ถือ เป็น 1 ใน 2 ทีม ของไทยที่ได้รับสิทธิ ในปี นี้ สำหรับรุ่น รถฟอร์มูล่าไฟฟ้า

ทีม EVO มีนิสิต ดังต่อไปนี้

 1. นายธนธรณ์          ดวงรัตน์              รหัสนิสิต 5710547280       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  *ผู้จัดการทีม
 2. นางสาวทิพย์วาที  พูนสินศิริ             รหัสนิสิต 5710546941       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. นายศุภกร            เจนกาญจนดิลก     รหัสนิสิต 5810500269       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 4. นายอิศรา            ไสวชัยศรี             รหัสนิสิต 5810501338       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. นายสุภทัต           เมฆวรุณ              รหัสนิสิต 5810501303       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 6. นายปฐวี              นันทินวคุณ          รหัสนิสิต 5810551181       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 7. นายณัฏฐ์รวินท์      มาศกสิน             รหัสนิสิต 5810503624       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 8. นายเซารัภกุมาร    ตรีปาที               รหัสนิสิต 5910551256       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 9. นายธนกฤต          สุ่มไสว                รหัสนิสิต 5910551345       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 10. นายลัญจกร          ใหม่แก้ว              รหัสนิสิต 5910551655       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 11. นายธนภัทร          ปัญญาบูรพา        รหัสนิสิต 5910551361       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 12. นายจักรา            วงค์ทรัพย์ประเสริฐ            รหัสนิสิต 5910551167       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 13. นายฐิติกร            นิ่มนวลอนันต์       รหัสนิสิต 5910551272       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 14. นายธงไชย           เกตุติมะ              รหัสนิสิต 5910551337       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 15. นายภาคภูมิ         สาตบางหลวง       รหัสนิสิต 5910551566       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 16. นายศธร              อ่อนศรี               รหัสนิสิต 5910551680       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 17. นายเกริก             ชูพุทธกาล            รหัสนิสิต 5710504734       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 18. นายกานต์            จรูญภาสุรกุล        รหัสนิสิต 5710545295       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 19. นายติณห์             เจริญรุ่งอุทัย         รหัสนิสิต 5710503380       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 20. นายกษิดิ์เดช         แก่นแก้ว              รหัสนิสิต 5910500040       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

โดยมี อ.ดร. กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม