ประกาศรับเช็ค ณ 11 มกราคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่  25 – 31 มกราคม 2561

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
48445464 บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710064917
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710064079
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710064078
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710064080
48445465 นายชยธร  สิมะเสถียร
48445466 บจก. ริโก้ (ปท) 6013324
48445467 บจก. ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป IN6012001
48445468 บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) C171118000
48445469 โฮม อีเล็คทริค 30
48445470 บจก. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ปท) H65001927
48445471 บจก. บีแคร์ เซอร์วิส 60543
48445473 บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6011-023
บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6011-025
48445474 บจก.รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด DO-000600805
48445476 บจก. เอ็กซ์เซล ทรานสปอร์ต IV60/12002
48445486 RMIT English Language School
48445487 มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา
48445480 บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 09/0409
48445481 บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 60/0754
48445482 บจก. ต.สมานพันธ์ฮาร์ดแวร์ IV60-00562
48445483 บจก. เอ็นแทมป์ IV6012/003
48445484 นายอุกฤษฏ์  วุฒิกรสัมมากิจ 4/58
48445485 โชติพันธุ์ 2560/23
48445489 บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ปท) คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา
48445490 บจก. เอส.เจ.อินดัสเทรียล เอ็นจิเนียิริ่ง คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา
48445491 บจก. พรทิพย์ แทรเวล PTT6011009
48445489 บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ปท) คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา
48445490 บจก. เอส.เจ.อินดัสเทรียล เอ็นจิเนียิริ่ง คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา
48445491 บจก. พรทิพย์ แทรเวล PTT6011009
48445444 พ.อ.อ.สนธยา  เฟื่องฟูลอย
พ.อ.อ.สนธยา  เฟื่องฟูลอย
48445445 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-11-3839
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-12-3848
48445446 นายสง่า  จงกลสิริกุลพร
นายสง่า  จงกลสิริกุลพร
48445447 บจก. บั๊ค บี กอน LP-139/2560
บจก. บั๊ค บี กอน LP-140/2560
48445448 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 75/6772
48445449 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0134
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0135
48445450 บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า IN171110295
48445452 หจก. เอ็นเอสที SL1/6011138
48445453 นายอุกฤษฏ์  วุฒิกรสัมมากิจ 4/57
48445454 บจก. พี ซี ไอ (1992) คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา
บจก. พี ซี ไอ (1992) IV600003703
48445455 หจก. ชัยมงคลฮาร์ดแวร์ 092/4595
48445456 บจก. เจเอสฟี คลีนนิ่ง Iv600787
48445457 บจก. ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส 088/04385
48445458 บจก. แอ๊ดวานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 60988
48445459 บจก. พีพีเอ็น 51 IVC1711010
48445460 บจก. พีซัน เพสท์ เซอร์วิส IV6011016