สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2562

 • กำหนดการ

  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนานาชาติ(อาคาร 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  09.00 – 09.10 น. พิธีเปิดการสัมมนา
  09.10 – 09.40 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางงานวิจัยของ มก.”
  โดย รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ)
  09.40-10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการให้ทุนของแหล่งทุนต่างๆ และยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ”
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล

  รองผู้อำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
  10.45-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างทีมวิจัย และผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลกระทบสูง”
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00-14.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสนอหัวข้อ จะหาทุนทำวิจัยอย่างไรดี”
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  14.30-16.30 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความคาดหวังความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และตอบข้อซักถาม
  ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
  – รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพล ศรีสนพันธ์ุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  – รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
  ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
  อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กำหนดการ

  07.30-08.15 น. บริการอาหารเช้า – กาแฟ ณ ชั้น 1 อาคาร 14
  ลงทะเบียน-รับป้ายติดกระเป๋า
  08.20 น. พร้อมกัน ณ รถบัส/รถตู้
  08.30 น. ออกเดินทางออกจากคณะ
  10.00-11.30 น. ศึกษาดูงานเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยภาคเอกชน ณ SCG Open Innovation
  (ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาคาร D ชั้น 9)

  11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  (ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาคาร CC ชั้น 2)
  12.30-14.30 น. ออกเดินทางไปสัมมนา ณ โรงแรมยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

  15.00-17.00 น. ระดมสมอง และแบ่งกลุ่มย่อย การกำหนดทิศทางการวิจัยของคณะ

  18.30-21.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรม U Khao Yai

 • กำหนดการ

  10.30 น. Check out จากโรงแรมที่พัก
  11.00 น. เดินทางกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวเขาใหญ่
  16.00 น. เดินทางกลับถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสวัสดิภาพ


 • โรงแรม

  แผนที่การเดินทาง

  ห้องพักสำหรับการสัมมนา

  Superior Deluxe
  พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท 1,250 บาท
  อยู่ต่อ จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 2,500 บาท


 •  

  10.00-10.15 น. ฟังบรรยาย 15 นาที
  10.15-11.30 น. เดินชมสถานที่ และถาม-ตอบ 1 ชั่วโมง 15 นาที


 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————-
  อาหารว่างเช้า: S&P

  แซนวิชปูอัด คู่กับน้ำนมข้าวโพด แซนวิชแฮม คู่กับน้ำนมข้าวโพด แซนวิชทูน่า คู่กับน้ำนมข้าวโพด

  อาหารกลางวัน: ซุ้มอาหาร

  ข้าวผัดปูเมืองทอง กระเพาะปลา หมูสะเต๊ะ ลอดช่องวัดเจษฯ
  น้ำสมุนไพร

  อาหารว่างบ่าย

  ผลไม้ตามฤดูกาล

  วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  อาหารเช้า

  เกี๊ยวกุ้ง เครื่องดื่มเย็น

  อาหารว่างเช้า

  ซาลาเปาวราภรณ์ น้ำดื่ม

  อาหารกลางวัน : บุฟเฟ่ ร้านอาหาร Science Cafe

  อาหารว่างบ่าย

  อาหารเย็น

  วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  อาหารกลางวัน : ครัวเขาใหญ่

  แผนที่การเดินทาง

  เมนูอาหาร

  แฮมซี่โครงอ่อน ไข่เจียวฟองเต้าหู้ ผัดเห็ดหอมสด แกงเลียงกุ้งสด
  ผัดฉ่าทะเล ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม แกงป่าไก่ ผัดต้นอ่อนทานตะวัน
  ฮ่อยจ๊อปู ผลไม้ตามฤดูกาล

 • ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 • ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562


 • แนะนำอาจารย์ใหม่เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562

  ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ภาควิชา วันบรรจุ
   

   

  1

   

   

  อ.ดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรติ

   

   

  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   

   

  3 กันยายน 2560

   

   

  2

   

   

  อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์

   

   

  วิศวกรรมเครื่องกล

   

   

  1 มิถุนายน 2560

   

   

  3

   

   

  อ.ดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์

   

   

  วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

   

   

  10 เมษายน 2562

   

   

  4

   

   

  อ.ดร.จิรเมธ ช้างคล่อม

   

   

  วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

   

   

  อยู่ระหว่างรอบรรจุ

   

   

  5

   

   

  อ.ดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ

   

   

  วิศวกรรมไฟฟ้า

   

   

  24 กุมภาพันธ์ 2560

   

   

  6

   

   

  อ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย์

   

   

  วิศวกรรมโยธา

   

   

  1 ธันวาคม 2560

   

   

  7

   

   

  อ.ดร.วิทรัช ยุทธวงศ์

   

   

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   

   

  15 มีนาคม 2562

 • รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

  ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562