นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องวิจัย CMIT Haptics and Robotics Laboratory ได้รับรางวัล Best paper award

นายจันทร์ อัญญะโพธิ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องวิจัย CMIT Haptics and Robotics Laboratory ได้รับรางวัล Best paper award ในงานประชุมวิชาการ The 2017 International Electrical Engineer Congress, iEECON2017 พัทยา ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2017
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร. เชาวลิต มิตรสันติสุข และ อ. ดร. นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช งานวิจัยที่ได้รับรางวัลเรื่อง “Phase-Shift Phase-Lock Loop (PLL) Control for Wireless Power Transmission System using Primary-Side Information”