วันที่ 13 ธ.ค. 2559

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2559

บริษัท ใบแจ้งหนี้
ร้านมงคล 059/2901
นายชัญชกร สิริทวีชัย ค่าออกแบบโปสเตอร์
นายสง่า จงกลสิริกุลพร 30-พ.ย.
นายสง่า จงกลสิริกุลพร 30-พ.ย.
บจก. พรทิพย์ แทรเวล PTT5909064
บจก. พรทิพย์ แทรเวล PTT5911019
บจก. เอเซีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง IV0004294
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 76090188
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 76090187
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 76110009
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 76100010
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 76110015
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 76090180
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6391
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6392
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 72/6435
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6395
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 72/6437
บจก. เอ็ม.แซท.ดี. คาร์เซ็นเตอร์ IV5911/012
บจก. เอ็ม.แซท.ดี. คาร์เซ็นเตอร์ คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา ค่าเช่ารถยนต์ยี่ห้อ Hyundai grand Starex Vip จำนวน 1 คัน