ประกาศรับเช็ค วันที่ 16 ก.ย. 2559

เอกสารที่ต้องเตรียม รับเช็ค
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 27-30 กันยายน 2559 และ วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2559

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0999 ต่อ 1134

บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก. พีซีไอ (1992) IV 590003009
บจก. พีซีไอ (1992) IV 590002583
บจก. พีซีไอ (1992) IV 590002588
บจก. พีซีไอ (1992) IV 590003014
บจก. พีซีไอ (1992) IV 590002587
บจก. พีซีไอ (1992) IV 590003003
หจก. พรี-วัน RT59-07-007
หจก. พรี-วัน RT59-07-030
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 03794
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 1600093555
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด I160618/01
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 131370
บจก. ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ปท) IV-16-08-007
บจก. ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ปท) IV59-0735
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-08-3186
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-08-3200
บจก. บั๊ค บี กอน LP-093/2559
บจก. บั๊ค บี กอน LP-105/2559
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 125900213
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 125900356
บจก. ริโก้ (ปท) 5187942
บจก. ริโก้ (ปท) 5194668
บจก. ริโก้ (ปท) 5240978
นายสง่า จงกลสิริกุลพร
นายสง่า จงกลสิริกุลพร
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6336
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6322
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6338