ประกาศรับเช็ค 7 ก.ค. 2559

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.00 – 15.00 น.
ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2559 e0b980e0b88ae0b987e0b884-e0b8a7e0b8b1e0b899e0b897e0b8b5e0b988-16-59