ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมนิสิต หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร

e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b899e0b8b4e0b8aae0b8b4e0b895