งานสัมมนาด้านหุ่นยนต์และวิทัศน์หุ่นยนต์ Robot Technology for the future

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไป ร่วมรับฟังและสมัครงาน/ศึกษาต่อ

ลงทะเบียนที่นี่

กำหนดการ

 

13:00 พิธีเปิด
13:10 Industrial Robot
Kawasaki Robot ดร. ชนะ รักษ์ศิริ
Panasonic Industrial Devices Sales ดร. เชาวลิต มิตรสันติสุข
13:40 Vision Robot
Robot System ดร. มิติ รุจานุรักษ์
14:00 Submarine Robot
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
14:20 Service Robot
CT Asia Robotics ดร. กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย
14:40 Flexible Arm Robot
Yaskawa ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
15:00 Bio-inspired Robot
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร. ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
อาจารย์จาก U. of Southern Denmark
15:30 Scholarship to Study with Japanese Professors TAIST-Tokyo Tech

ในการบรรยายครั้งนี้นอกจากมีการรับสมัครงานจากหน่วยงานต่างๆ ยังมีการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อป.โทสาขา Automotive, Environment และ ICT+Embedded System กับคณาจารย์จาก Tokodai รวมถึงการฝึกงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น