ประกาศรับเช็ค 18 เม.ย. 2559

การใช้เอกสารประกอบการรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))

4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.00 – 15.00 น.

ปิดทำการจ่าย เช็ค วันที่ 26-30 เมษายน 2559 copy