สนง.สวทช. ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งบทความวิชาการ โปสเตอร์ และหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10

05276