กองการเจ้าหน้าที่ มก. ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

05237