กรมการขนส่งทางบก ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) การศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1

04875-1