ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ที่ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award ในสาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแคลเซียมออกไซด์สำหรับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงและการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีมูลค่าสูง” ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) โดยมี พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

และในงานนี้ ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์อีกหนึ่งรางวัล จากผลงานวิจัยเรื่อง “Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over Cu-ZnO-ZrO2/SO42.-ZrO2 hybrid catalysts: Effects of sulfur-to-zirconia ratios”โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล

12508812_1083654028313702_6576383920855311308_n_001