พิธีเปิดอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล


 • คณะกรรมการตรวจการ โครงการก่อสร้างอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล

  ลำดับที่ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1 รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ ประธานกรรมการ (วิศวกรโยธาและโครงสร้าง)
  2 ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร กรรมการ
  3 ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ กรรมการ
  4 ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ กรรมการ
  5 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี กรรมการ (วิศวกรระบบอัคคีภัย)
  6 รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ กรรมการ (วิศวกรระบบปรับอากาศและระบายอากาศ)
  7 นายภัทร ภิญชวนิชย์ กรรมการ (วิศวกรระบบสุขาภิบาล)
  8 รศ.วิชัย สุระพัฒน์ กรรมการ (วิศวกรไฟฟ้า)
  9 รศ.จิระพัฒน์ โชติกไกร กรรมการ (วิศวกรโยธาและโครงสร้าง)
  10 นางสุภาพร สถิตย์ กรรมการและเลขานุการ
  11 นางสาวดาวศิริ เผ่าพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  อาจารย์ที่เคยปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ

  ลำดับที่ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ ประธานกรรมการ (วิศวกรไฟฟ้า)
  2 รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา กรรมการ

  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน งานออกแบบ

  ลำดับที่ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1 รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ ประธานกรรมการ
  2 รศ.สมพงษ์ พิเชษฐภิญโญ กรรมการ
  3 รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา กรรมการ
  4 รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ กรรมการ
  5 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี กรรมการ
  6 ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ กรรมการ
  7 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ กรรมการ
  8 อ.ดร.ชัชพันธ์ ขำญาติ กรรมการ (ลาออก)

  คณะกรรมการประกวดราคาจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์     (e-Auction) ประกอบด้วย
  คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

  ลำดับที่ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง ประธานกรรมการ
  2 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ กรรมการ
  3 ผศ.ดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ กรรมการ
  4 ผศ.ดร.นันทชัย กานตานันทะ กรรมการ
  5 นางสมพิศ ชยันโต กรรมการและเลขานุการ

  คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

  ลำดับที่ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1 รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ ประธานกรรมการ
  2 อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล กรรมการ
  3 รศ.ดร.ชัชพล ชังชู กรรมการ
  4 นายธีระวัฒน์ ศรีเปารยะ กรรมการ
  5 นายชาญณรงค์ ไวยพจน์ กรรมการ

  ผู้ชี้แจงแบบ

  ลำดับที่ รายชื่อ
  1 อ.ดร.ชัชพันธ์ ขำญาติ (ลาออก)
  2 ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธ์

  ผู้ควบคุมงาน

  ลำดับที่ รายชื่อ
  1 ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
  2 ผศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์

  หมายเหตุ : อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากได้จัดจ้างผู้ควบคุมงาน


 • พื้นที่ใช้สอยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคาร 7

  ชั้นที่ พื้นที่ใช้สอย
  1 พื้นที่กิจกรรมสำหรับนิสิต
  2 ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
  3 ห้องเรียน ขนาด 40 คน 68 คน และ 104 คน
  4 ห้องเรียน ขนาด 40 คน 68 คน และ 104 คน
  5 ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุมใหญ่ 30 คน ห้องประชุมย่อย 10 คน และห้องจัดเก็บเอกสาร
  6 ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุมย่อย
  7 โครงการปริญญาโทสาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
  8 โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  9 ห้องเรียน ห้องจัดสัมมนาภาควิชา ห้องปฏิบัติการ ห้องนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  10 ห้อง Collaborative Manufacturing Laboratory ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการวิชาการและวิจัย
  11 ชั้ันดาดฟ้า

  พื้นที่ใช้สอยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 8

  ชั้นที่ พื้นที่ใช้สอย
  1 ปฏิบัติการยานยนต์
  2 Workshop เครื่องกล
  3-6 อาคารจอดรถ
  7 ปฏิบัติการเครื่องจักรหนัก
  8-9 ห้องเรียน Hands on
  10-18 ห้องวิจัย
  19 สัมมนาและจัดเลี้ยง

 • อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลังเดิม
  (พ.ศ.2528-2558)
  อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลังเดิม
  (อาคารปฏิบัติการยานยนต์)

  (พ.ศ.2519-2558)

  Model อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล หลังใหม่

  พิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ 4 เมษายน 2559 โดยมี พระราชภาวนาพินิจ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  การก่อสร้าง ระหว่าง พ.ย.2558 – พ.ค. 2562

  ปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารได้แล้วเสร็จ และตรวจรับเมื่อ พ.ค. 2562