โครงการบรรยายธรรม ประจำปี 2562 เรื่อง “ภูมิคุ้มกันชีวิตในยุคดิจิทัลครองโลก” วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 น.

ขอเชิญชวนทำบุญในโครงการสันติภาวัน ของพระไพศาล วิสาโล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลภิกษุอาพาธ …โอนปัจจัยได้ที่ เลขบัญชี 680-7-08690-2  (ธนาคารกรุงเทพ)

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก University of Turku ประเทศฟินแลนด์

https://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/turku-uni.pdf  

Read more

Collaborative Educational Program (CEP)

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รศ.ดร. อรทัย จงประทีป รศ.ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ อ.ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ และ อ.ดร. นเร ผิวนิ่ม ซึ่งได้รับทุน Collaborative Educational Program (CEP)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ในงาน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงาน 9th International Conference on Information and Communication Technology for

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเพื่อนร่วมทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ นายธเนศ ศรีอมร ที่ได้รับรางวัล 1st Prize Winner in TechJam 2018 (Southern Region)

Read more

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 3rd KASETSART UNIVERSITY SRIRACHA CAMPUS ANUUAL

Read more

ความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ระยะที่ 2

จากความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ในระยะที่ 1 จำนวน 13 อาชีพ ในปี 2557 ที่เน้นการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นั่งขนาดเล็ก สู่การจัดทำในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ขนส่งทางบก อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกและรถบัส  รถจักรยานยนต์ และการสนับสนุนบริการยานยนต์ จำนวน 20

Read more