ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนช้างเผือกสำหรับนิสิตโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนช้างเผือกสำหรับนิสิตโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนิสิตภาคพิเศษที่ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารที่นิสิตต้องเตรียม  ดังนี้

  1. ใบสำคัญรับเงิน (ห้ามระบุวันที่) สามารถดาวน์โหลด โดยแยกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ดังนี้
  1. สำเนาบัตรนิสิต
    (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ของนิสิต และสาขาวิชาที่สังกัด (ด้วยตัวบรรจง))
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต (ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น)
    (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ของนิสิต และสาขาวิชาที่สังกัด (ด้วยตัวบรรจง))

 

ขอให้นิสิตจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน มาที่ “โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1032 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903” ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 หากนิสิตท่านใดไม่สามารถส่งเอกสารตามวันที่กำหนด ให้ติดต่อที่
โครงการฯ ภาคพิเศษที่เบอร์ 02-942-8411 หรือ 02-797-0924
– 25 หรือ Facebook : โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

หมายเหตุ ธนาคารทหารไทยธนชาติ (ttb) จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (ธนาคารอื่นรายการละ 9 บาท)

501 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์