ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนช้างเผือกสำหรับนิสิตโครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนช้างเผือกสำหรับนิสิตโครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนิสิตภาคพิเศษที่ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารที่นิสิตต้องเตรียม ดังนี้

1. ใบสำคัญรับเงิน (ห้ามระบุวันที่) สามารถดาวน์โหลด โดยแยกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ดังนี้

นิสิตรหัส 61 (เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25  /  เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50)

นิสิตรหัส 62 (เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25  /  เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50)

นิสิตรหัส 63 (เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50)

นิสิตรหัส 64 (เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50)

2.สำเนาบัตรนิสิต

(รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ของนิสิตและสาขาวิชาที่สังกัด (ด้วยตัวบรรจง)

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต (ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น)

(รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ของนิสิตและสาขาวิชาที่สังกัด (ด้วยตัวบรรจง)

 

 

ขอให้นิสิตจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน มาที่ “โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

(ทุนช้างเผือก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1032 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ10903″

ภายในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 หากนิสิตท่านใดไม่สามารถส่งเอกสารตามวันที่กำหนด ให้ติดต่อที่ โครงการฯภาคพิเศษ

ที่เบอร์ 02-9428411 หรือ 02-797-0924-25 หรือ Facebook :โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

 

หมายเหตุ ธนาคารทหารไทยธนชาติ (ttb) จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (ธนาคารอื่นรายการละ 9 บาท)

109 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์