ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ(ทุนช้างเผือก)ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ(ทุนช้างเผือก)ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ติดต่อที่ห้องโครงการฯภาคพิเศษ เพื่อลงนามในใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกเงินทุน

 

****ทั้งนี้ขอให้นิสิตรหัส 60 ติดต่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม-วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

****ทั้งนี้ขอให้นิสิตรหัส 61 ติดต่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม-วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

****ทั้งนี้ขอให้นิสิตรหัส 62 ติดต่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม-วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

****ทั้งนี้ขอให้นิสิตรหัส 63 ติดต่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์-วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 

และขอให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯดังนี้

1.สำเนาบัตรนิสิต

2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)

****เอกสารทั้ง 2 ข้อนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ E-mail นิสิตและสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด (ตัวบรรจง) ให้เรียบร้อย

ส่งที่ห้องโครงการฯวศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี)

 

*****เฉพาะนิสิตที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมายื่นเอกสารที่โครงการฯได้ ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ตามรหัสนิสิตของตนเอง) พร้อมแนบเอกสารตามประกาศข้างต้นข้อ 1 และข้อ 2 (****เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ E-mail นิสิตและสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด (ตัวบรรจง) ให้เรียบร้อย และให้นิสิตจัดส่งเอกสารส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมาที่ โครงการฯวศ.ภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตู้ปณ 1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903

 

นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินตาม Link ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ (นิสิตเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 พิมพ์ใบสำคัญรับเงินยอด 10,350บาท, นิสิเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน 20,700 บาท)

 

ใบสำคัญรับเงิน สำหรับนิสิตรหัส60
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับนิสิตรหัส61
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับนิสิตรหัส62
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับนิสิตรหัส63

หากมีข้อสงสัยติดต่อโครงการฯโทร 02-9428411 หรือ 02-7970999 ต่อ 1124 1125

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

29 ธันวาคม 2563

scholarship 2563-2(edit)

 

ข้ามไปยังทูลบาร์