ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องคิดเลข จำนวน 1,375 เครื่อง