บัณฑิตวิทยาลัย มก. ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย Yamaguchi ปีการศึกษา 2561

Download

Read more

สำนักทะเบียน มก. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ จำนวน 2 อัตรา

Download

Read more

สำนักการกีฬา มก. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

Download

Read more

สำนักหอสมุด มก. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการและเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้นสำหรับนักวิจัย

Download

Read more

กองกลาง มก. ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารพุทธเกษตร

Download

Read more