หน่วยนโยบายและแผน

ภาระงานหลัก

  • ขอบข่ายภาระงาน :

1. งานงบประมาณแผ่นดินประจำปี
2. งานงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปี

      - เอกสาร งปม.เงินรายได้ ปี 2561 (ภาคปกติ)

      - เอกสาร งปม.เงินรายได้ ปี 2561 (ภาคพิเศษ)

3. งานแผนปฏิบัติการประจำปี     

4. การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
     ปีงบประมาณ 2560     

     - ปีงบประมาณ 2559

5. แผนภูมิการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. การจัดสรรเงินค่าวัสดุ ค่าพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ
7. สรุปงบประมาณที่ได้จัดสรร-รายจ่ายจริงประจำปี
8. ประสานงาน-รวบรวมผลการดำเนินงาน ข้อมูลพื้นฐานของคณะ ประจำปี
9. รวบรวม-จัดทำหนังสือรายงานประจำปี
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา
11. คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
12. กรอบเครื่องปรับอากาศคณะ
13. โครงการ Best Suggestion Awards ประจำปี
14. โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 

JD/ IDPs

- นางสาวพัทธนันท์ แนขุนทด Job Description 2556/IDP 2556

 

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลด้านแผน

แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) สำนักงานเลขานุการคณะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)

        ปี 2557

        ปี 2558 

       ปี 2559

       ปี 2560

  • แผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการคณะ ประจำปี งปม.2560
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สล.ปี 2560
      ปี 2561 

ข้อมูลด้านงบประมาณ