งานแผนและประกันคุณภาพ

- แผนปฏิบัติงานของหน่วยนโยบายและแผน ประจำปี 2559

         ข้อมูด้านแผน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิศวฯ มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ยุทธศาสตร์คณะวิศวฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)

Strategic Management Process

- รายงานการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิศวฯ (19ก.ย.57-18 ก.ย.61)

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี ปีที่ 1 (19 ก.ย.57-18 ก.ย.58)

         ข้อมูลด้านงบประมาณ

- แผนงบลงทุนปี 2560 และแผนงบลงทุนระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (งบประมาณแผ่นดิน)

- ครุภัณฑ์งานวิจัย ปี 2559-61 (งบประมาณเงินรายได้)

- งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560

- การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ปี 2560

         ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 

-การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
-การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (สกอ.+มก.และเกณฑ์ EdPEx) และงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับมหาวิทยาลัย (สมศ.)
-การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ และสำนักงานเลขานุการคณะฯ
-ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
-ข้อมูล QS Ranking
-ข้อมูลผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
-ข้อมูลผลการประเมินการจัดกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
-ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วย

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

-เว็บไซต์การประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  https://sites.google.com/a/ku.th/ratchaporn
-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/
-ฐานข้อมูลระบบประเมินผลการบริหารงานคณบดี http://ex-assess.ku.ac.th
-เว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ มก. http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html
-เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http:www.mua.go.th
-เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)สมศ. www.onesqa.or.th
-เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ QAIS  http://qais.ku.ac.th/qainput/login.aspx
-ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=9688

ดูรายละเอียดด้านการประกันคุณภาพได้ที่ : เว็บไซต์การประกันคุณภาพคณะวิศวฯ