ดาวน์โหลดระเบียบและแบบฟอร์ม

หน่วยนโยบายและแผน

  • การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินประจำปี
  • การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
  • การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
  • กรอบเครื่องปรับอากาศ

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หน่วยกิจการนิสิต

งานคลังและพัสดุ

ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงินพิมพ์ได้

หน่วยการเงิน

Pages: 1 2