ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยการเจ้าหน้าที่

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

  • แบบฟอร์มขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านจอ-Digital-Signage

งานบริการวิชาการและวิจัย

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

 

2.ทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนิสิต)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก

ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท

3.ทุนโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 (Senior Project)

4.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4)

5.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)
6.งานทรัพย์สินทางปัญญา

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
7.งานพัฒนาธุรกิจ
หน่วยบริการวิชาการ

1.โครงการพัฒนาวิชาการ ระเบียบ ประกาศ  และระบบที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ

แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหริอบันทึกข้อตกลง

ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติยกเลิกโครงการพัฒนาวิชาการ

แบบฟอร์มการนำส่งและเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการตามระบบ ERP แบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 1 : รับเงินเป็นงวดจากผู้ว่าจ้าง

แบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 2 : รับเงินโครงการฝึกอบรมหรือโครงการที่รับเงินเป็นรายวัน

2.แบบฟอร์มอื่นๆ งานบริการวิชาการ

   

3.ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการวิชาการ

Pages: 1 2