ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยการเจ้าหน้าที่

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

 • แบบฟอร์มขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านจอ-Digital-Signage

งานบริการวิชาการและวิจัย

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

2.ทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนิสิต)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก

ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท

3.ทุนโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 (Senior Project)

4.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4)

5.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)
6.งานทรัพย์สินทางปัญญา
ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา

 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • บันทึกข้อความ
 • แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขอจดแจ้งลิขสิทธิ์

 • บันทึกข้อความ
 • แบบฟอร์มการขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 • บันทึกข้อความ
 • แบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.งานพัฒนาธุรกิจ (งานบริการวิชาการและงานวิจัย)

 • การให้บริการและระเบียบข้อบังคับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผู้เข้ารับการบ่มเพาะเบื้องต้น
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมิน Post Incubatees
หน่วยบริการวิชาการ

1.โครงการพัฒนาวิชาการ ระเบียบ ประกาศ  และระบบที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ

แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหริอบันทึกข้อตกลง

ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติยกเลิกโครงการพัฒนาวิชาการ

แบบฟอร์มการนำส่งและเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการตามระบบ ERPแบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 1 : รับเงินเป็นงวดจากผู้ว่าจ้าง

แบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 2 : รับเงินโครงการฝึกอบรมหรือโครงการที่รับเงินเป็นรายวัน

แบบฟอร์มอื่นๆ งานบริการวิชาการ

 1. แบบสรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ (แบบ วศ.พว.05)
 2. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ
 4. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก

Pages: 1 2