วรรณิภา เครือแก้ว (Wannipa Kurekaew)

Tel         : 0-2797-0999 ต่อ 1131
E-Mail  : fengwpk@ku.ac.th

ตำแหน่ง  : นักวิชาการพัสดุ
การศึกษา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

- จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ค่าวัสดุ, ครุภัณฑ์, ค่าใช้สอย, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ทุกประเภทพัสดุ ยกเว้นประเภทคอมพิวเตอร์ และโฆษณาและเผยแพร่) โดยวิธีตกลงราคา
- บันทึกรายการจองเงินงบประมาณรายได้ของสำนักงานเลขานุการ
และภาควิชาฯ ภายใต้ระบบERP
- จัดทำการออกใบสั่งซื้อ(Purchase Order), บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุ,
ทำรายการเบิกจ่าย, ทำบัญชีตั้งเจ้าหนี้การค้า ของสำนักงานเลขานุการ
และภาควิชาฯ ภายใต้ระบบERP
- จัดทำการเบิกวัสดุ(Inventory Control),จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ,
การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์(Fixed Assets) ภายใต้ระบบERP
- ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ตามระเบียบพัสดุ
- จัดทำประกาศเรื่องสอบราคาผ่านเว็บไซต์คณะฯ หน้าแรก

 

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

- การบริหารงานด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพ สำหรับส่วนราชการ
- การควบคุม และจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ สำหรับส่วนราชการ
- ระบบบริหารงานทรัพยากรองค์กร (ERP)
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ โครงการ Best Suggestion Award 2012