Archive for มีนาคม, 2016

KM ประสบการณ์การทำวิจัยสถาบัน…จากงานประจำ…สู่งานวิจัย

wek sl km

สำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM)    เรื่อง ประสบการณ์วิจัยสถาบัน : จากงานประจำ…สู่งานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๐๒๐๓ อาคารชูชาติ กำภู  โดยมีหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้แลกเปลี่ยนหลัก พร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรของ สล. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบันและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/อบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยฯ ดูรูปภาพจาก e-Photo

หน.งาน/หน.หน่วย สล. ประชุมแผนกิจกรรม/โครงการ ปี 60

web

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน (6 งาน) และหัวหน้าหน่วยใน สล. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนการดำเนินงานในปี 60  ณ ร้านกาแฟคูเป้ ใต้อาคารชูชาติฯ คณะฯ (บรรยากาศแบบสบายๆ กันเองๆ) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ ได้โครงการ /กิจกรรม แผนการดำเนินงานไปมากมายจริงๆ ครับ ต่อไปเป็นหน้าที่ของงานแผนฯ ที่จะต้องสรุปเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป ดูรูปภาพจาก e-Photo