รายชื่อนิสิตภาคพิเศษที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา หากไม่พบให้รีบดำเนินการติดต่อที่ ห้องโครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) โดยด่วน  หากพ้นจากวันที่ 27 มีนาคม 2560  จะยืนยันรายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาตามที่ประกาศ     โครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ 17

Read more