ประกาศ รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561

Read more

การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) สาหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์

สนใจสามารถสมัครได้ที่ goo.gl/VYXcA2 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) สาหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๐๓๑๓

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์โชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ Web of Science Training

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Web of Science Training วิทยากรโดย Dr.See Dui Seng (Solution Consultant, ASEAN, Clarivate Analytics) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00

Read more

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์”

Read more