กองการเจ้าหน้าที่ มก. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งด้วยเอกสาร เป็นการเวียนแจ้งผ่านระบบหนังสือเวียน (e-Office)

Download

Read more