ทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่งใบสมัครที่หน่วยกิจการนิสิตคณะ อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในวันที่ 17 ต.ค. 2560 เพื่อคัดเลือกต่อไป ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

Read more

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560

หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครรับทุนเรียนดี 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 4. สำเนาบัตรประชาชน 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 6. เรียงความ (ภาษาอังกฤษ)

Read more

ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559 ติดต่อทีห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อรับทุน สำหรับเบิกทุนให้นิสิต  ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่ โครงการฯ  ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต  (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ 

Read more