ประกาศทุนการศึกษา (โควตาช้างเผือก) นิสิตภาคพิเศษ รุ่นปี 57

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา (โควตาช้างเผือก) รุ่นปี 57 มาติดต่อลงชื่อรับทุนได้ที่ห้อง โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคาร 1  ชัั้น 1  (ตึกวิศวกรรมเคมี) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โครงการฯ ภาคพิเศษ 28 ก.พ. 2560

Read more

ประกาศทุนการศึกษา (ทุนช้างเผือก) นิสิตภาคพิเศษ

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา (ทุนช้างเผือก) มาติดต่อลงชื่อเพื่อรับทุน ได้ที่ห้อง โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โครงการ ฯ ภาคพิเศษ 17 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

ประกาศทุนเรียนดีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ประจำปีการศึกษา 2558 (นิสิตภาคพิเศษ)

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนรางวัลเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ประจำปีการศึกษา 2558 ติดต่อรับเงินรางวัลได้ที่ โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   โครงการฯ

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ขอให้นิสิตที่ได้รับคัดเลือกติดต่อหน่วยกิจการนิสิต  อาคารบุญสม(ตึกโยธา) ชั้น M เพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 18 พ.ย. 59

Read more

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีละ 30,000 บาท จำนวน 50 ทุน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ajinomotofoundation.or.th/post-pr/ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ajinomotofoundation.or.th/post-pr/

Read more

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

  ใบสมัครทุนฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

Read more