ประกาศรับสมัครงานบริษัท Schneider Electric

บริษัท Schneider Electric จะเข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนิสิตชั้นปีสุดท้ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาไฟฟ้า, อุตสาหการ และประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Go Green in the City สำหรับนิสิตทุกภาควิชา ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้อง 3403 อาคาร

Read more

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อเร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more