ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง ให้นิสิตนำส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการืหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้

Read more