ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ

ทุนที่ประกาศรับสมัคร 1. ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย https://goo.gl/CgkbV0 2. ทุนค่าเรียนป.โท เต็มจำนวนที่อังกฤษ https://goo.gl/cGjxEt 3. ทุนวิจัยที่ฝรั่งเศส https://goo.gl/YnA44a 4. ทุนค่าเรียนด้านกฏหมาย พร้อมเงินเดือนที่อังกฤษ https://goo.gl/ZnTq9G 5. The Fulbright ทุนให้ครูสอนภาษารุ่นใหม่ไป USA

Read more

ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559  เงินทุนจะโอนเข้า บ/ช ธนาคาร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เลขบัญชีตามที่นิสิตแจ้งไว้กับโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ)   หมายเหตุ  หากนิสิตท่านใดยอดเงินไม่โอนเข้าบัญชี  กรุณารีบติดต่อที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก) เข้าปี 57 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา (โควตาช้างเผือก) รุ่นปี 57 มาติดต่อลงนามในใบสำคัญรับเงิน ได้ที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ 2 ก.พ. 2561

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ขอให้นิสิตติดต่อลงนามในใบสำคัญรับเงิน ได้ที่ห้อง โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ E-mail

Read more