ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อในใบสำคัญรับเงิน สำหรับเบิกเงินทุนให้นิสิต ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ , E-mail

Read more

ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ  เพื่อลงชื่อใบสำคัญรับเงิน สำหรับเบิกทุนให้นิสิต ทั้งนี้ขอให้นิสิต เตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้นให้ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ

ทุนที่ประกาศรับสมัคร 1. ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย https://goo.gl/CgkbV0 2. ทุนค่าเรียนป.โท เต็มจำนวนที่อังกฤษ https://goo.gl/cGjxEt 3. ทุนวิจัยที่ฝรั่งเศส https://goo.gl/YnA44a 4. ทุนค่าเรียนด้านกฏหมาย พร้อมเงินเดือนที่อังกฤษ https://goo.gl/ZnTq9G 5. The Fulbright ทุนให้ครูสอนภาษารุ่นใหม่ไป USA

Read more