ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559 ติดต่อทีห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อรับทุน สำหรับเบิกทุนให้นิสิต  ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่ โครงการฯ  ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต  (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ 

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา (โควตาช้างเผือก) รุ่นปี 57  มาติดต่อลงนามในใบสำคัญรับเงินเพื่อเบิกทุนให้นิสิต ที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ  อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี)  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ 8 ส.ค. 2560  

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงนามในใบสำคัญรับเงินเพื่อเบิกทุนให้นิสิต  ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ , E-mail ของนิสิต และสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด

Read more

ทุนการศึกษาประเภททำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาประเภททำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 Click ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

Read more

ทุนการศึกษาประเภทขัดสน จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาประเภทขัดสน จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 Click ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

Read more

ทุนการศึกษา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอให้นิสิตส่งใบสมัครที่ อ.ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ ภายในวันที่ 18 ก.ค. 2560

Read more