กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Bilateral Conference Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology

Download

Read more

กองคลัง มก. ขอนำส่งแบบฟอร์มการเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ปรับปรุงปี 2562 และยกเลิกการใช้แบบฟอร์มเดิม

Download

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคคลสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

Download

Read more

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 93/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนไปศึกษาต่อและเสนอผลงานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561

Download

Read more