สำนักการกีฬา มก. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

Download

Read more

สำนักหอสมุด มก. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการและเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้นสำหรับนักวิจัย

Download

Read more

กองกลาง มก. ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารพุทธเกษตร

Download

Read more

สนง.การอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Download

Read more

สถาบันวิจัย มก. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง สกว. ประจำปี 2562”

Download

Read more