ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน มารายงานตัว ณ ห้อง 3201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสนจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน มารายงานตัว ณ ห้อง 3201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.

Read more

ทุนการศึกษาพานาโซนิค 2018

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน 1. มีสัญชาติไทย 2. กำลังศึกษำชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561  ที่ยังไม่ได้มาติดต่อลงชื่อรับทุนที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ขอให้นิสิตมาติดต่อเพื่อลงชื่อรับทุน (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ได้ที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ทั้งนี้ขอให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นด้วย ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น  ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

Read more