คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 73/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (นายณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง)

Download

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก สอ.มก. สั่งจองและแจ้งขนาดเสื้อได้ที่หน้าเว็บไซด์สหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

Download

Read more

ฝ่ายวิชาบูรณาการฯ สำนักทะเบียน มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ชุดวิชา: การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome-PLO)

Download

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทุนศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส “Studies in France and Scholarships” และ “Fellowship and Mobility Programs” ประจำปี 2561

Download

Read more