ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม

เป็นศูนย์รวมทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ และเพื่อบริการข่าวสารข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ

หัวหน้าศูนย์ อ.นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ
ที่ตั้ง  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม (อาคาร 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร 0 2942 8555 ต่อ 1136