หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์กลางของคณะฯ 02797-0999 ext….เบอร์ภายใน 1031 ext…
สำหรับภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้กด 4 ก่อนแล้วตามเครื่องหมาย 4 เหลี่ยม ต่อด้วยเบอร์ภายในของบุคลากรของภาควิชา

หากท่านต้องการโทรศัพท์สายตรงถึงบุคลากรสำนักงานเลขานุการ โดยไม่ต้องกดเบอร์ต่อภายใน  ให้โทร 02797-09xx (xx  หมายถึงเบอร์ท้าย 2 ตัวของเบอร์ภายใน)
เช่น คุณตะวันฯ เบอร์ภายใน 1148 ให้โทร 02797-0948 คุณจันทร์เพ็ญฯ เบอร์ภายใน 1186ให้โทร 02797-0986

หน่วยงาน
เบอร์ตรง
เบอร์ภายใน
คณบดี 0-2579-2111 1101
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 0-2942-8563 1104
งานคลังและพัสดุ 0-2942-8412 1108
หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ 0-2579-0545 1165,1114,1116
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 0-2942-8564 1148,1186
งานบริการการศึกษา/หน่วยทะเบียน/หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 0-2579-2222 1119,1122,1137
หน่วยกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต 0-2579-5897 1121,1162
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0-2579-8610 1603-4
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่มีเบอร์ตรง 1502-4
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0-2579-4576 1803-4
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ไม่มีเบอร์ตรง 2102-4
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไม่มีเบอร์ตรง 1304,1353
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 0-2579-1567 1903-4
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 0-2579-2023 1202-4
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0-2579-6245 1403-4,1450
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่มีเบอร์ตรง 1003-4
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 0-2579-8570 1703-4
สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 0-2940-5821 1096-7 ต่อ 501

 

โครงการ ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 0-2942-8411 1124-5
โครงการ ป.ตรี ร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา วศ.กบอ. AMPM 0-2561-4634 1709,1740
โครงการ ป.ตรี ร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา วศ.กบอ. IDDP 0-2579-4552 1705,1706,1741,1715
โครงการ ป.ตรี นานาชาติ IUP 0-2579-1489 1181-2,2020
โครงการ บัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขา วศ.อก. 0-2579-3971 1661-3
โครงการ ป.โท สาขา วศ.ยธ.หลักสูตรนานาชาติ 0-2579-3171 1333,1354
โครงการ ป.โท ภาคพิเศษ สาขา วศ.ทน. 0-2579-2568 1902
โครงการ บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สาขา วศ.สวล. ไม่มีเบอร์ตรง 1032,1033
โครงการ ป.โท สาขาวิชา วศ.ความปลอดภัย ภาคพิเศษ ไม่มีเบอร์ตรง 1633,1634
โครงการ บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขา วศ.สวล. ไม่มีเบอร์ตรง 1032,1033
โครงการ ป.โท สาขาวิชา วศ.โครงสร้างพื้นฐาน 0-2561-3466 1358,1363
โครงการ ป.โท สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 0-2561-4625 16171635
โครงการ ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 0-2940-5822 1096-7 ต่อ 507
โครงการ ป.โท สาขาวิชา วศ.ป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 0-2942-8389 1850
โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 0-2561-4635 1724
โครงการ บัณฑิตศึกษา วศ.คต.ภาคพิเศษ 0-2579-2200 1402,1439-40

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม ไม่มีเบอร์ตรง 1136,1146
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 0-2579-2265 1139
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 0-2942-8410,0-2940-7180 1143-44,1194,3002
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีเบอร์ตรง 1803-4
ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ไม่มีเบอร์ตรง 1195-7

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  RDIPT 0-2942-8567 ถึง 70 1096-7
สถาบันวิศวกรรมพลังงาน 0-2942-8836-7,0-2942-8839
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 0-2942-8389,0-2940-5070 1852
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีเบอร์ตรง 1138
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. 0-2579-5739 1117