ตารางสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  >> click
  • ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560   >> click

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ
กลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

สอบกลางภาค

  • Download ไฟล์ PDF   >> click
  • Download ไฟล์ excel  >> click

สอบไล่

  • Download ไฟล์ PDF   >> click 
  • Download ไฟล์ excel  >> click