ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรสำหรับวิศวกรโยธาทั้งที่เพิ่งจบและเป็นนายช่างเต็มตัวแล้ว….อ่านรายละเอียดที่

ผลของ AEC กับข้อได้เปรียบของการเรียนวิศวะหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โดย :ดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีกไม่เกิน 2 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC แล้ว
AEC หรือ Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน การรวมตัวกันนี้เพื่อหวังให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกได้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน มีรูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro Zone จะทำให้ได้ผลประโยชน์เป็นอำนาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้าส่งออกของสินค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มอาเซียนก็จะเสรี
ประเทศในกลุ่มจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งวันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ? เพราะอาเซียนได้กำหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก และจากยุทธศาสตร์ดังกล่าว สิ่งที่เป็นเป้าหมายและเป็นหัวใจของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ก็คือแนวคิดสร้างประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนให้เป็นตลาดหนึ่งเดียว เป็นฐานการผลิตหนึ่งเดียว และให้เกิดการหลั่งไหลอย่างเสรีของสินค้า บริการ และการลงทุน ที่สำคัญที่อยากพูดถึง ณ จุดนี้ คือการหลั่งไหลอย่างเสรีของฝีมือแรงงาน
มีข้อตกลงในระหว่างอาเซียนด้วยกันที่เรียกว่า “ข้อตกลงร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ” (Mutual Recognition Arrangement = MRA) ซึ่งตามข้อตกลงนี้ยอมรับให้มีการเคลื่อนย้ายอาชีพด้วยกัน 7 อย่าง ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก นักสำรวจ นักบัญชีและวิศวกร และกำลังทำความตกลงเรื่องอาชีพการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีก
อาชีพต่างๆ ที่ตกลงร่วมกันนี้ จะไปทำงานได้อย่างเสรีในอาเซียน 10 ประเทศสมาชิกที่รวมตัวกันเป็นประชาคม มีอยู่สามกระบวนการที่ต้องดำเนินการไปตามข้อตกลงนี้ คือต้องขึ้นทะเบียนวิชาชีพ (รับรองคุณสมบัติวิชาชีพ) ซึ่งอาจต้องมีการสอบมาตรฐานที่กำหนดในประเทศปลายทาง ต้องได้รับอนุญาตทำงานในประเทศที่ไปทำงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศที่เข้าไปทำงาน
นอกจากนั้น หากมองในภาพรวม ระดับภูมิภาคจะเห็นได้ว่า การขนส่ง Logistic ใน AEC จะพัฒนาอีกมาก และจากการที่ไทยอยู่ตรงกลางทำให้เราขายของได้มากขึ้นเพราะเราจะส่งของไปท่าเรือทางฝั่งซ้ายก็ได้ ทางฝั่งขวาก็ได้ ที่ดินในไทยบริเวณดังกล่าวก็น่าจะมีราคาสูงขึ้น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในไทยรวมทั้งการก่อสร้างที่อยู่อาศัยก็จะมีมากขึ้น ในการดำเนินงานก็จะมีการร่วมกันของบริษัทต่างชาติในกลุ่มไม่เหมือนปัจจุบันที่ส่วนมากทำโดยบริษัทไทย
เรื่องภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะมีบริษัทอาเซียนเข้ามาอยู่ในไทยมากมาย และมักจะพูดภาษาไทยไม่ได้ แต่จะใช้ภาษาอังกฤษแทน (AEC มีมาตรฐานว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน AEC) เริ่มต้นแค่เรื่องภาษา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ก็เอาไปรับประทานก่อนเรียบร้อยแล้ว เมืองไทยจะไม่ขาดแรงงานที่มีฝีมือหรือแรงงานที่ไร้ฝีมืออีกต่อไปเพราะแรงงานจะเคลื่อนย้ายเสรี จะมี ชาวสิงคโปร์ พม่า, ลาว, กัมพูชา ฯ เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น แต่คนเหล่านี้ก็จะมาแย่งงานคนไทยบางส่วนด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าหากบริษัทต่างชาติจะรับวิศวกรมาทำงานก็ต้องการคนที่มี Profile ดีที่จะมั่นใจว่าจะสื่อสารกับหัวหน้าและคนงานได้ดี
คนไทยที่มี Profile ใช้ภาษาอังกฤษได้ดียังมีโอกาสที่ดีกว่าในการไปทำงานเมืองนอกหรือกับบริษัทข้ามชาติในประเทศ เพราะคนไทยเก่ง แต่ปัจจุบันได้ค่าแรงไม่มากเนื่องจากทำงานในบริษัทไทย ในขณะเดียวกันพวกชาวต่างชาติก็สามารถจะมาทำงานในไทยมากขึ้นเช่นกัน อาจมีชาว พม่า, กัมพูชา เก่งๆ มาทำงานกับเราก็ได้ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ คือ ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยเราก็จะได้สื่อสารทางการงานได้ เพราะหากสื่อสารไม่ได้ เรื่องอื่นก็คงไม่ต้องทำอะไรต่อ และถ้าคิดจะหางานแต่ในประเทศไทยก็อาจไม่เพียงพอเพราะธุรกิจต่างชาติก็จะมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของเราแน่นอน เรื่อง AEC จึงถือเป็นเรื่องใหญ่ที่นิสิตนักศึกษาและคนไทยต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมให้ดี
นายนคร ศิลปะอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยอมรับว่า แรงงานไทยอ่อนด้านภาษาอังกฤษที่กำหนดให้เป็นภาษากลางในอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณด้วย โดยเฉพาะแรงงานระดับล่างที่ตอนนี้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากจนเกินไป ส่งผลให้ขณะนี้มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการประสานและฝึกอาชีพแรงงานแห่งชาติขึ้นมา โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน เพื่อวางแผนผลิตกำลังคนให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (ที่มา: โพสต์ทูเดย์ 14 กุมภาพันธ์ 2556)
เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หางานง่าย รายได้ดี จริงหรือ ? ขอแสดงด้วยสถิติการได้งานของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง หลักสูตรอินเตอร์ ระดับปริญญาตรี ผลสำรวจหลังจากสำเร็จการศึกษาใน 3 เดือน ปรากฏว่า ได้งานทำแล้ว 72 % (นับเฉพาะคนที่ไม่เรียนต่อ) ได้ทำงานในบริษัทต่างชาติ ถึง 24.74 % และได้งานก่อนจบ 40.11 % นั่นคือเรียนยังไม่จบก็มีคนมาจองตัวแล้ว และสุดท้ายเรื่องเงินเดือนพบว่ามี 53 % ที่ได้เงินมากกว่า 2 หมื่นบาทและ 20 % ได้เงินเดือนมากกว่า 3 หมื่นบาท ! นี่คือระดับปริญญาตรี ก่อน AEC !
English Program for M.Eng. in Civil Engineering
Department of Civil Engineering
Kasetsart University
We’re ready. Are you READY to go with us ?
More info at www.ceinter.eng.ku.ac.th
Tel. 081-8115184