ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560

ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ  เพื่อลงชื่อใบสำคัญรับเงิน สำหรับเบิกทุนให้นิสิต

ทั้งนี้ขอให้นิสิต เตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ด้วยดังนี้

1.สำเนาบัตรนิสิต

2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)

เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้นให้ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ  , E-mail ของนิสิต และสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด (ตัวบรรจง) ให้เรียบร้อย

ส่งที่ห้อง โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ  อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  นี้

หมายเหตุ  -ถ้าเป็นบัญชีธนาคารทหารไทย จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (ธนาคารอื่นรายการละ 9 บาท)

                   -นิสิตท่านใดรายชื่อตกหล่น กรุณาแจ้งที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ภายในวันศุกร์ที่ 20  กรกฎาคม 2561

                   -นิสิตที่เคยได้รับทุนเรียนดีมาก่อน และให้เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้นไว้กับโครงการฯ แล้ว ไม่ต้องนำมายื่นเพิ่มอีก

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

29 มิถุนายน 2561

good-scholarship-2560