สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561

 • กำหนดการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

  วันที่ 18 – 23 มิถุนายน 2561

  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2561 : กลุ่ม 1 ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

  08.00 น.         ลงทะเบียนขึ้นรถ

  08.30 น.         ออกเดินทางไปยัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  09.00 น.         เดินทางถึง กฟภ. / ถ่ายภาพหมู่

  09.30 น.         รับฟังบรรยาย “Smart Business เทคนิคการบริการยุค 4.0” ตอบข้อซักถาม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ

  – การวางแผนก้าวสู่การบริการสมัยใหม่ ยุค PEA 4.0

  – การปรับปรุงการทำงานของพนักงาน/วัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับ PEA 4.0

  – การพัฒนาพนักงานในทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาด้านการบริการ

  – ระบบ SMART PEA /การพัฒนาระบบงาน/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  – การจูงใจพนักงานให้มีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนางาน

  – รูปแบบการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ที่นอกเหนือจาก Smart Queue Smile Box

  12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.         เดินทางกลับ

  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2561 : กลุ่ม 2 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)

  07.45 น.         ลงทะเบียนขึ้นรถ

  08.15 น.         ออกเดินทางไปยัง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  09.00 น.         เดินทางถึง SCG / ถ่ายภาพหมู่

  09.30 น.         รับฟังบรรยาย “Professional HR เรื่องน่ารู้กับการพัฒนางานยุค 4.0” ตอบข้อซักถาม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) อาทิ

  -การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของพนักงาน

  -การสร้างจิตสำนึก service mind และการปรับพฤติกรรมเชิงบวก /ทัศนคติที่ดี

  -การวางแผนความก้าวในงานของ (career path)

  -การจูงใจให้พนักงานมีการปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

  -การประเมินผลของการปฏิบติงาน

  -การทำ Work Office Improvement ของพนักงาน

  -โครงการยกย่องบุคลากร

  -ระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่รับเข้า

  -ในแต่ละช่วงอายุการทำงาน

  12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.         เดินทางกลับ

  วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 : กลุ่ม 3 ศึกษาดูงาน ณ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

  08.00 น.         ลงทะเบียนขึ้นรถ

  08.30 น.         ออกเดินทางไปยัง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  09.00 น.         เดินทางถึง ปตท. / ถ่ายภาพหมู่

  09.30 น.         รับฟังบรรยาย “การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร” ตอบข้อซักถาม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นหัวข้อการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) อาทิ

  – การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

  – ระบบและกลไกการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ (เน้นงานสำนักงาน)

  – วิธีจูงใจให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการพัฒนาปรุงปรุงงาน

  – กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงงาน เช่น การอบรม รางวัลจูงใจ

  12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.         เดินทางกลับ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 : กลุ่ม 4 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน

  07.30 น.         ลงทะเบียนขึ้นรถ

  08.00 น.         ออกเดินทางไปยัง มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน

  09.30 น.         เดินทางถึง มจธ. / ถ่ายภาพหมู่

  09.30 น.         รับฟังบรรยายด้าน “Green Energy / Solar Cell และการบริหารจัดการ Green Campus”

  – การบริหารจัดการด้าน Green Campus

  – การพัฒนาด้านกายภาพ ด้านภูมิสถาปัตย์

  – การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

  12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.         ดูงาน ชมบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  15.00 น.         เดินทางกลับ

  วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  : วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  07.30 น.         ลงทะเบียน พร้อมรับป้ายชื่อ ป้ายกระเป๋า

  08.00 น.         ออกเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี (บริการอาหารว่างเช้าบนรถ)

  11.00 น.         เดินทางถึง วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทัศนศึกษา-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / ถ่ายภาพหมู่ เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการ “อนุสรณ์แห่งการตื่นรู้”

  12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

  13.30 น.         ออกเดินทางสู่ ไมด้า รีสอร์ท ต.ไทรโยค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

  14.30 น.         เดินทางถึงที่พัก ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี รับกุญแจห้องพัก

  15.00-17.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  -ล่องแพเปียก สัมผัสธรรมชาติกับสายน้ำแควท่ามกลางขุนเขา หรือ กีฬาแชร์บอล ในสระน้ำเกลือ

  18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น / งานเลี้ยงสังสรรค์

  21.00 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 : พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland) จังหวัดนครปฐม

  08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า

  09.30 น.         เช็คเอาท์ / คืนกุญแจห้องพัก

  10.00 น.         ออกเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland) จังหวัดนครปฐม

  12.00 น.         เดินทางถึง Woodland / รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.         เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland) จังหวัดนครปฐม

  14.30 น.         ออกเดินทางจาก พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland)

  15.00 น.         แวะชม ช็อป ชิม / ซื้อของฝาก

  17.00 น.         เดินทางถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสวัสดิภาพ

 • กรุณาเลือกประเภท

 • รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  กลุ่ม 1การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 50กลุ่ม 2บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 32
  กลุ่ม 3การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย 30กลุ่ม 4ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 31
  ลงทะเบียน 143 คน | ดูงาน 143 คน | ไปต่างจังหวัด 43 คน
  ชื่อ-นามสกุล
  หน่วยงาน
  กลุ่ม
  วันที่ 22-23
  นายนรณฤต จันทวรรณ
  25  พ.ค. 2561 09:44:45
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.เพชรชรินทร์ ทองสมบูรณ์
  25  พ.ค. 2561 09:45:57
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  นางเบญจา ภู่ภูสิทธิ
  25  พ.ค. 2561 09:47:11
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
  25  พ.ค. 2561 09:53:22
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.รัชภร พานิชเฮง
  25  พ.ค. 2561 10:10:59
  สำนักงานเลขานุการ
  2
  น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด
  25  พ.ค. 2561 10:14:00
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  นางบังอร เจริญกิจพูลผล
  25  พ.ค. 2561 10:24:04
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.จุฑาวดี จันทรพักตร์
  25  พ.ค. 2561 10:24:20
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์
  25  พ.ค. 2561 10:25:08
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  นายพิชญา จำเริญจรัสวิทย์
  25  พ.ค. 2561 10:25:22
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์
  25  พ.ค. 2561 10:27:29
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.อัจฉรา ฤกษ์อุโฆษ
  25  พ.ค. 2561 10:28:00
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.สุชาดา ภู่ระหงษ์
  25  พ.ค. 2561 10:29:18
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.นบชุลี พิพัธนัมพร
  25  พ.ค. 2561 10:29:34
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  นายอนิวัฒน์ พุดโมต
  25  พ.ค. 2561 10:34:47
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์
  25  พ.ค. 2561 10:36:15
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์
  25  พ.ค. 2561 10:46:00
  สำนักงานเลขานุการ
  2
  น.ส.วรัญญา ปราณสุข
  25  พ.ค. 2561 10:47:14
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  นางผกาแก้ว แก้วคง
  25  พ.ค. 2561 10:47:32
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.นิตยา จูคลองตัน
  25  พ.ค. 2561 10:47:50
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
  25  พ.ค. 2561 10:48:29
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.กมลรัตน์ กองหนู
  25  พ.ค. 2561 10:48:43
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.วัทธณา จิรเสถียรพร
  25  พ.ค. 2561 10:49:34
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  นางดารณี ยงยืน
  25  พ.ค. 2561 10:50:23
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.พัชรี วราศรัย
  25  พ.ค. 2561 10:50:41
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.สหพร แบบประดับ
  25  พ.ค. 2561 10:51:19
  สำนักงานเลขานุการ
  2
  นางเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ
  25  พ.ค. 2561 10:51:36
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.วรรณิภา เครือแก้ว
  25  พ.ค. 2561 10:52:28
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  นางจันทร์ทรา สายแก้ว
  25  พ.ค. 2561 10:54:00
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  นางชมพู สิงโสภา
  25  พ.ค. 2561 10:54:18
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.ปานทิพย์ ช่างทอง
  25  พ.ค. 2561 10:54:36
  สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.ดาริน ชำนาญกิจ
  25  พ.ค. 2561 11:03:32
  สำนักงานเลขานุการ
  2
  น.ส.จีรนันท์ เพ็ญจันทร์
  25  พ.ค. 2561 11:07:39
  สำนักงานเลขานุการ
  2
  นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ
  25  พ.ค. 2561 11:14:13
  สำนักงานเลขานุการ
  2
  ศศมนฑ์ เจริญมากสุวรรณ
  25  พ.ค. 2561 11:23:46
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  นายวิชิต บัวศรี
  25  พ.ค. 2561 11:24:20
  สำนักงานเลขานุการ
  2
  วัลลิยา นคร
  25  พ.ค. 2561 11:37:38
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  ปุญญาลักษณ์ อำพร
  25  พ.ค. 2561 11:37:58
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  ปุญชรัสมิ์ เกษมสุข
  25  พ.ค. 2561 11:38:42
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  ภิรมย์ ปาลกะวงศ์
  25  พ.ค. 2561 11:39:04
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  สรัญญา โชติพัฒน์
  25  พ.ค. 2561 11:39:20
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  นายณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง
  25  พ.ค. 2561 11:41:39
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.วรัชดา ป๊อกเทิง
  25  พ.ค. 2561 12:04:19
  สำนักงานเลขานุการ
  3
  นางปาริชาติ แบบประเสริฐ
  25  พ.ค. 2561 16:50:15
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นางอุไร ลิ่มศิลา
  25  พ.ค. 2561 16:50:55
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นางจินตนา พิมพ์ทอง
  25  พ.ค. 2561 16:52:33
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นายทวิเดช เอี่ยมอำนวย
  25  พ.ค. 2561 16:53:05
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นายธนพล แก้วงาม
  25  พ.ค. 2561 16:53:19
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นายอภิชาติ พึ่งอยู่
  25  พ.ค. 2561 16:53:57
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นายอภิชัย มากมี
  25  พ.ค. 2561 16:54:42
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นายเวียงชัย ชัยสิริชยานันท์
  25  พ.ค. 2561 16:56:29
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นายจักรชัย นาคแก้ว
  25  พ.ค. 2561 16:56:48
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นายอำนวย ปิ่นทอง
  25  พ.ค. 2561 17:02:35
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นายชูศรี ทะรารัมย์
  25  พ.ค. 2561 17:02:58
  สำนักงานเลขานุการ
  4
  นายยงยศ ต่วนทอง
  25  พ.ค. 2561 10:30:58
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายสุวัตร เกษมพุก
  25  พ.ค. 2561 10:31:28
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นางสมบูรณ์ ยอดล้ำ
  25  พ.ค. 2561 10:34:29
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  น.ส.หนึ่งฤทัย ใยบัว
  25  พ.ค. 2561 10:34:52
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นางธัญญรัตน์ สืบมาก
  25  พ.ค. 2561 10:35:13
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  น.ส.ขนิษฐา จันทร์นวน
  25  พ.ค. 2561 10:35:32
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  3
  น.ส.รุ่งรัตน์ กลิ่นสงวน
  25  พ.ค. 2561 10:36:31
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  น.ส.พรสวรรค์ ระเบียบแหวน
  25  พ.ค. 2561 10:36:42
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  น.ส.พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช
  25  พ.ค. 2561 10:37:20
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  3
  นางสุภาพร สถิตย์
  25  พ.ค. 2561 10:39:00
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นางสุภาวดี เกษมพุก
  25  พ.ค. 2561 10:39:18
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายมารุศ ชาวไร่
  25  พ.ค. 2561 14:38:05
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นายสุเมธ เชื้อสุดใจ
  25  พ.ค. 2561 14:43:25
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นายพิชิตชัย กลิ่นจันทร์
  25  พ.ค. 2561 16:50:40
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  3
  นายพงษ์ศักดิ์ รุจิพืช
  25  พ.ค. 2561 16:50:52
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  3
  นายเลิศ ทองเจือ
  25  พ.ค. 2561 16:51:03
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  3
  น.ส.ลัดดาวัลย์ มงคลเจริญ
  25  พ.ค. 2561 16:51:27
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  3
  นางพรเพ็ญ บุญเจริญรัตน์
  25  พ.ค. 2561 16:51:41
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์
  25  พ.ค. 2561 17:48:44
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2
  น.ส.จุฑารัตน์ สว่างศรี
  25  พ.ค. 2561 17:49:01
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2
  น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์
  25  พ.ค. 2561 10:33:27
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  1
  น.ส.นริศรา สังฆะขี
  25  พ.ค. 2561 10:34:18
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  1
  น.ส.ชีวารัตน์ สามสีเนียม
  25  พ.ค. 2561 10:35:55
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  1
  นายสมชาย พิมพ์ทอง
  25  พ.ค. 2561 10:36:23
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  1
  นายธีรชัย แสงกนึก
  25  พ.ค. 2561 11:25:33
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2
  น.ส.อารียา สุดใจ
  25  พ.ค. 2561 10:29:04
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  1
  นางสิรินัดดา จันทร์ศักดิ์
  25  พ.ค. 2561 10:29:27
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  2
  น.ส.พลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ
  25  พ.ค. 2561 10:29:42
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  2
  นายเพทาย ทีวะเวช
  25  พ.ค. 2561 11:09:42
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  4
  นายณรงค์ศักดิ์ ดิกขุนทด
  25  พ.ค. 2561 11:20:59
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  4
  นางสาคร ศรีกาฬสินธุ์
  25  พ.ค. 2561 14:45:39
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  2
  นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง
  25  พ.ค. 2561 14:46:04
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  4
  นายมนตรี ฝ่ายอุประ
  25  พ.ค. 2561 14:46:19
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  4
  นางสุนทรี พวงภู่
  25  พ.ค. 2561 14:47:04
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  2
  นายนรินทร์ หรรษชัยนันท์
  25  พ.ค. 2561 14:50:26
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  4
  น.ส.ดาวศิริ เผ่าพันธ์
  25  พ.ค. 2561 10:00:34
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  2
  นางมาลัยวัลย์ พุ่มเหมือน
  25  พ.ค. 2561 10:00:59
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  1
  น.ส.วรลักษณ์ โสมะภีร์
  25  พ.ค. 2561 10:01:08
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  1
  นางนงนุช สุโภชน์
  25  พ.ค. 2561 10:01:21
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  1
  นายบุญมา หงษ์ทอง
  25  พ.ค. 2561 10:01:30
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  1
  นายธีระวัฒน์ ศรีเปารยะ
  25  พ.ค. 2561 10:01:47
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4
  นายสนอง สุนทรวิภาต
  25  พ.ค. 2561 10:02:02
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4
  น.ส.พวงผกา ภูครองทุ่ง
  25  พ.ค. 2561 10:02:47
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  1
  นายฐานวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์
  25  พ.ค. 2561 10:03:32
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4
  น.ส.สุภัตรา ทิพพิลา
  25  พ.ค. 2561 10:11:10
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  1
  น.ส.จิราพร บัวสาย
  25  พ.ค. 2561 10:11:59
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  2
  น.ส.พิชญวดี รุ่งเรืองปรัชญา
  25  พ.ค. 2561 10:13:06
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  1
  น.ส.วรรณา พูลสวัสดิ์
  25  พ.ค. 2561 10:13:48
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  4
  นายธเนศ ณ วิเชียร
  25  พ.ค. 2561 10:30:04
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  4
  สุทธิพงศ์ จันทรภักดี
  25  พ.ค. 2561 10:43:47
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  1
  กริช พิทักษ์เมืองแมน
  25  พ.ค. 2561 10:44:02
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  4
  จุฬาภา สุทธิประภา
  25  พ.ค. 2561 10:45:55
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  4
  บุษยมาศ เดชบำรุง
  25  พ.ค. 2561 11:21:06
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  3
  น.ส.จิตติมา เจริญสุข
  25  พ.ค. 2561 09:56:18
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  2
  น.ส.ศิวพร ชัยสิทธิ์
  25  พ.ค. 2561 09:57:30
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  2
  นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์
  25  พ.ค. 2561 09:57:55
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  2
  น.ส.ดาวดี สุภาจรูญ
  25  พ.ค. 2561 09:59:33
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  4
  น.ส.กาญจนา ทุยเวียง
  25  พ.ค. 2561 13:22:36
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  4
  น.ส.ณัฐกาญจน์ บูรณาหาร
  25  พ.ค. 2561 14:55:13
  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  3
  นางสุจิตรา ดวงพัตรา
  25  พ.ค. 2561 14:59:15
  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  3
  น.ส.จานุณี ชัยสุวรรณวงศ์
  25  พ.ค. 2561 17:23:49
  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  3
  น.ส.พรรณทิพย์ ชั่งทอง
  25  พ.ค. 2561 17:24:16
  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  2
  นางทิพวัลย์ หวั่นอินตา
  25  พ.ค. 2561 17:24:36
  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  2
  นายสุธี แซ่เจีย
  25  พ.ค. 2561 12:11:56
  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  2
  นายธนกร นาคประกอบ
  25  พ.ค. 2561 12:12:21
  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  4
  นายกษม โคตรอาษา
  25  พ.ค. 2561 12:41:38
  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  3
  นางกุลจรี ไหมเลื้อย
  25  พ.ค. 2561 12:42:54
  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  2
  นางแก้วจุฑา นาคประกอบ
  25  พ.ค. 2561 12:43:10
  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  2
  น.ส.ปณิอร ทินกร ณ อยุธยา
  25  พ.ค. 2561 10:30:37
  โครงการ Kasetsart Engineering Fit& Firm
  1
  นายณัฎฐพัชร์ สุขเกษม
  25  พ.ค. 2561 10:31:06
  โครงการ Kasetsart Engineering Fit& Firm
  1
  คณิศร วิรัตน์กุล
  25  พ.ค. 2561 10:59:55
  โครงการ Kasetsart Engineering Fit& Firm
  1
  นางขวัญเรือน ทันประสงค์
  25  พ.ค. 2561 17:23:14
  โครงการ ป.ตรี หลักสูตรร่วมนานาชาติสองปริญญา
  3
  นางสุรี จิตโสภิณ
  25  พ.ค. 2561 17:23:33
  โครงการ ป.ตรี หลักสูตรร่วมนานาชาติสองปริญญา
  3
  น.ส.อภิรดี เสนะเปรม
  25  พ.ค. 2561 14:55:25
  โครงการ ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
  3
  น.ส.วรัทยา พุ่มพวง
  25  พ.ค. 2561 10:28:09
  โครงการ ป.โท วศ.โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
  2
  น.ส.แสนรัก สู้ทุกทิศ
  25  พ.ค. 2561 10:28:21
  โครงการ ป.โท วศ.โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
  2
  น.ส.จรัสศรี คุ้มด้วง
  25  พ.ค. 2561 10:28:49
  โครงการ ป.โท วศ.โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
  1
  เวฬุวัน รุ่งกรุด
  25  พ.ค. 2561 10:52:16
  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ)
  2
  น.ส.สุภาว์ วิหคไพบูลย์
  25  พ.ค. 2561 09:56:46
  โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
  2
  น.ส.ทองมี แสนคำพล
  25  พ.ค. 2561 09:58:44
  โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
  1
  น.ส.ปิยะกาญจ์ บุญสุวรรณ
  25  พ.ค. 2561 13:21:56
  โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
  4
  น.ส.สุภาพร แสนแอ
  25  พ.ค. 2561 09:57:10
  โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ
  2
  น.ส.สุภาภรณ์ กิ้วสระทรัพย์
  25  พ.ค. 2561 13:23:38
  โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ
  4
  นางดรุณวรรณ ศุขสุนทร
  25  พ.ค. 2561 17:08:19
  โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
  2
  นางน้องนุช กลมกล่อม
  25  พ.ค. 2561 17:10:17
  โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
  2
  น.ส.กนกกาญจน์ ชมภูศรี
  25  พ.ค. 2561 10:13:01
  โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  1
  น.ส.ศศิภาชญาน์ สุทธาวงศ์
  25  พ.ค. 2561 10:13:15
  โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  1
  น.ส.ณัชชา จันทร์พวง
  25  พ.ค. 2561 10:27:59
  โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  1
  นายสนั่น คงปราบ
  25  พ.ค. 2561 10:31:13
  โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  2
  รวมทั้งหมด 143 คน
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์ภายใน 2000