ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNoteX8 for MAC User

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNoteX8 for MAC User ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

11121