ประกาศรับเช็ค ณ 12 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 2

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่  25 – 31 ตุลาคม 2560

 

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
46948608 บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6008-038
บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6008-026
46948609 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6511
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6634
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6671
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6636
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6644
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6563,73/6633
46948610 บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-09-001
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-09-004
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-09-003
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-09-002
48445227 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-09-3741
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-09-3730
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-09-3729
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-09-3728
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3609,07-3639
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-05-3537
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-08-3728
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-03-3451,3677
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-08-3676,05-3539,04-3519,03-3452,02-3423,03-3450,05-3572,07-3667,02-3424,07-3637
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-09-3756
48445228 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00831-00832
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00828-00830
48445229 ร้านพัฒนยนต์ 1987 070/3493,071/3515
ร้านพัฒนยนต์ 1988 070/3492
48445230 หจก. เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ เซอร์วิส IV6009020
48445231 ร้าน เชน เอ็นจิเนียริ่ง 4/102
ร้าน เชน เอ็นจิเนียริ่ง 1/69′
48445232 ร้านสมบูรณ์แอร์ 601/014
48445233 บจก. เทคซอร์ส ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์) IV6009020
48445234 หจก. พรี-วัน RT60-09-015
หจก. พรี-วัน RT60-09-088
48445235 บจก. อะราวนด์ เดอะ เนค IV0002167
48445236 บจก. เทค พรอสเพอริตี้ เซอร์วิส 00024/60
บจก. เทค พรอสเพอริตี้ เซอร์วิส 00025/60
48445237 หจก. สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 2560/09043
48445238 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0122
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0125
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0126
48445239 ร้านเอสบีการาจ 2008 60251
48445240 บจก. ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง 2181
48445241 บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น SPCIRG 17090021
48445242 บจก.นิปปอนเคมีคอล IV60090113
48445243 บจก. ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค IV17-09-1361
48445244 ส.เซ็นเตอร์ 452/22578
ส.เซ็นเตอร์ 452/22579
48445245 บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ปท) 11701311
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ปท) 11702257
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ปท) 11701310
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ปท) 11701296